COMISIA DE DISCIPLINĂ

 
      În cadrul fiecãrui colegiu teritorial se organizeazã şi funcţioneazã comisia de disciplinã, independentã de conducerea colegiului, care judecã în complete de 3 membri abaterile disciplinare sãvârşite de medicii înscrişi în acel colegiu.
 
 La nivelul Colegiului Medicilor din România se organizeazã şi funcţioneazã Comisia superioarã de disciplinã, independentã de conducerea colegiului, care judecã în complete de 5 membri contestaţiile formulate împotriva deciziilor comisiilor de disciplinã teritoriale.
 
Unul dintre membrii comisiilor de disciplinã este desemnat de autoritãţile de sãnãtate publicã, la nivel teritorial, şi de Ministerul Sãnãtãþii Publice, la nivelul Comisiei superioare de disciplinã.
Membrii comisiilor de disciplinã de la nivelul colegiului teritorial sunt aleşi de adunarea generalã a colegiului, iar membrii Comisiei superioare de disciplinã vor fi aleşi de Adunarea generalã naţionalã.
 
Membrii comisiilor de disciplinã vor fi aleşi din rândul medicilor primari cu o vechime în profesie de peste 7 ani şi care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani.
 Membrii comisiilor de disciplinã se aleg prin vot secret şi pe baza candidaturilor depuse.
La nivel teritorial se va alege un numãr de 5-9 membri, iar la nivel naţional, 13.Durata mandatului membrilor comisiilor de disciplinã este de 6 ani.
Funcţia de membru al comisiei de disciplinã este incompatibilã cu orice altã funcţie în cadrul Colegiului Medicilor din România.
 
 Calitatea de membru al comisiilor de disciplinã înceteazã prin deces, demisie, pierderea calitãţii de membru al Colegiului Medicilor din România ori prin numirea unui alt reprezentant în cazul membrilor desemnaţi de cãtre Ministerul Sãnãtãţii Publice sau autoritatea de sãnãtate publicã.
 
  Membrii comisiilor de disciplinã îşi vor alege un preşedinte care conduce activitatea administrativã a comisiilor de disciplinã.
  Preşedintele comisiei de disciplinã prezintã adunãrii generale raportul anual al activitãţii comisiei de disciplinã și exercită atribuțiile stabilite în Regulamentul organizarii si desfășurării activității comisiei de disciplină, adoptat de Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România. 
 

 

COMPONENŢA COMISIEI DE DISCIPLINĂ - MANDATUL 2017-2023

 • CONF. DR. LIEBHART MIHAIL -   preşedinte
 • DR. MITRE REMUS - membru titular
 • DR. GOMOTÎRCEANU FLORIN - membru titular
 • PROF. DR. MUHLFAY GHEORGHE -  membru titular
 • PROF. DR. POP TUDOR SORIN -  membru titular
 • DR. CHIUJDEA ADRIAN - membru titular
 • PROF. DR. COTOI OVIDIU SIMION - membru titular
 • DR. VOICU BOGDAN COSTIN - membru titular 
 • DR. MUREȘAN VASILE ADRIAN - membru titular, desemnat de Direcția de Sănătate Publică Mureș
 
 
  COMISIA DE JURISDICŢIE PROFESIONALĂ
 
   Comisia de jurisdicţie profesionalã are urmãtoarele atribuţii:  
 •     ancheteazã reclamaţiile şi sesizãrile legate de nerespectarea deontologiei profesionale;
 •   întocmeşte dosarul de anchetã disciplinarã;
 •  susţine acţiunea disciplinarã în faţa comisiei de disciplinã.
 •  susţine recursul în faţa Comisiei superioare de disciplinã din cadrul Colegiului Medicilor din România, atunci când recursul este promovat de biroul consiliului teritorial.
  
 
 SANCŢIUNI DISCIPLINARE
 •  mustrare;
 • avertisment;
 •  vot de blam; 
 •  amendã de la 100 lei (RON) la 1.500 lei (RON). Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rãmânerii definitive a hotãrârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exerciţiul profesiei, pânã la achitarea sumei. Sumele provenite din plata amenzilor se fac venit integral la bugetul Colegiului Medicilor din România; 
 •   interdicţia de a exercita profesia ori anumite activitãţi medicale pe o perioadã de la o lunã la un an;
 •  retragerea calitãţii de membru al Colegiului Medicilor din România.
 Retragerea calitãţii de membru al Colegiului Medicilor din România opereazã de drept pe durata stabilitã prin hotãrâre definitivã de instanţele judecãtoreşti cu privire la interzicerea exercitãrii profesiei.
 

 

Ultimele cursuri