Formele de exercitare a profesiunii de medic

 

    Potrivit actelor normative în vigoare , serviciile de asistenţă medicală umană, preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă se realizează şi prin intermediul cabinetelor medicale, în calitate de furnizoare de astfel de servicii.
Astfel, un medic are posibilitatea de a furniza servicii de sănătate în cadrul unei entităţi juridice distincte, organizată în una din formele prevăzute în mod expres la art. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 124/1998 republicată, sau în cadrul unei unităţi medico-sanitare cu personalitate juridică.
Cabinetele medicale se înfiinţează la cererea medicului titular, a medicilor asociaţi din cadrul societăţii civile medicale, a reprezentantului legal, în cazul unităţii medico-sanitare cu personalitate juridică sau la cererea mandatarului organelor de conducere, în cazul cabinetului înfiinţat în structura unei asociaţii sau fundaţii.
Cabinetul medical individual este forma de exercitare a profesiunii de medic, în cadrul careia îşi desfaşoară activitatea medicul titular, singur sau împreună cu alţi medici şi cu alte categorii de personal medical autorizat, care pot avea calitatea de salariat sau de colaborator, în condiţiile legii.
Cabinetele medicale grupate se constituie pe baza contractului dintre două sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul creării de facilităţi economice comune, cum ar fi folosirea în comun a patrimoniului şi/sau a salariaţilor ori a colaboratorilor.
Cabinetele medicale grupate îşi păstrează individualitatea în relaţiile cu terţii.
Condiţiile grupării sunt stabilite prin contractul dintre părţi, încheiat în formă scrisă, cu respectarea Codului civil şi cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 153/2003 emis de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.
 
Contractul de grupare va cuprinde următoarele elemente minime obligatorii: părţile contractului, obiectul şi scopul contractului, sediul profesional al cabinetelor medicale grupate, coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de coordonator, facilităţile economice comune şi modul de repartizare al cheltuielilor comune, durata contractului şi modalităţile de încetare a acestuia  . 
Cabinetele medicale asociate se constituie din două sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul exercitării în comun a activităţii şi al asigurării accesului permanent al pacienţilor la servicii medicale complete.
Condiţiile asocierii sunt convenite între părţi prin contract de asociere, încheiat în formă scrisă, cu respectarea legii civile şi a prevederilor Ordinul 153/2003 emis de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.
Contractul de asociere va cuprinde următoarele elemente obligatorii: părţile contractului şi denumirea asocierii, scopul şi obiectul asocierii, sediul profesional al asocierii, coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator, durata contractului şi modalităţile de încetare a acestuia 
 
Contractele de grupare şi asociere a cabinetelor medicale se vor înregistra la administraţia financiară şi câte un exemplar al contractului se va depune la direcţia de sănătate publică şi la colegiul medicilor.
Societatea civilă medicală se constituie prin contract de societate civilă, încheiat în formă scrisă între doi sau mai mulţi medici asociaţi, cu respectarea dispozitiilor art. 1491, 1492 si 1499-1531 din Codul civil, referitoare la societatea civilă particulară şi a prevederilor Ordinul 153/2003 emis de Ministerul Sănătăţii şi Familei.
Contractul de societate civilă va cuprinde urmatoarele elemente minime obligatorii: părţile contractului de societate, scopul şi obiectul acestuia, sediul profesional al societăţii civile medicale, patrimoniul social al societăţii civile medicale, cu indicarea aportului fiecărui medic societar, constând în bunuri mobile şi imobile ori în munca medicilor societari, organul de conducere al societăţii civile medicale şi precizarea funcţiilor membrilor acestuia, durata contractului de societate şi modalităţile de încetare a acestuia .
Societatea civilă medicală este condusă de adunarea asociaţilor şi este reprezentată în relaţiile cu terţii de un reprezentant desemnat prin hotarâre a adunării asociaţilor.
 
 
 

Ultimele cursuri