Înfiinţarea cabinetelor medicale şi a societăţii civile medicale

 

 In vederea infiintarii/modificarii activitatii se vor utiliza formularele tip, disponibile aici, dati click.
Totodata se va avea in vedere faptul ca avizul Colegiului Medicilor Mures se obtine in 30 de zile lucratoare (5 zile in regim de urgenta).
 
Cabinetul medical se înfiinţează la cererea medicului titular sau a medicilor asociaţi din cadrul societăţii civile medicale.
Actul de înfiinţare a cabinetului medical ori a societăţii civile medicale îl constituie certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale.
Certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente:
 • cerere de înfiinţare;
 • autorizaţia de liberă practică a medicului titular sau a asociaţilor;
 • dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul medical; avizul Colegiului Medicilor din România;
 • actul constitutiv şi statutul societăţii civile medicale;
 • dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi, materializată în autorizaţia sanitară de funcţionare.
Avizul colegiului medicilor  se eliberează în baza autorizaţiei de liberă practică, a dovezii deţinerii legale a spaţiului şi numai după verificarea existenţei dotării minime a cabinetului medical.
Dotarea minimă pentru cabinete medicale este stabilită în anexa nr II din Ordinului Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 153/2003, dotarea minimă pentru  cabinete de medicina muncii în anexa nr. II din  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 240/2004, dotarea minimă pentru  laboratoare de analize medicale în anexa nr. III din  Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 119/2004  iar dotarea cabinetelor de îngrijiri la domiciliu prin Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 318/2003.
În avizul eliberat de colegiul medicilor se vor menţiona serviciile medicale furnizate, numărul de cabinete, în cazul societăţii civile medicale, şi existenţa dotării minime corespunzatoare activităţii medicale desfăşurate.
Formele de exercitare a profesiei de medic vor fi individualizate prin denumire , după cum urmează:
 • în cazul cabinetului medical individual - numele medicului titular, urmat de sintagma "cabinet medical de..." (se trece activitatea medicală principală ce se desfaşoară în cabinet);
 • în cazul societăţilor civile medicale - numele cel puţin al unuia dintre asociati, urmat de sintagma "şi asociaţii - societate civila medicală" sau numele asociaţilor şi sintagma "societate civilă medicală". 
 
 
 Unitatea medico sanitară cu personalitate juridică 
 
Unităţile medicale cu personalitate juridică, înfiinţate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale  republicată, cu modificarile ulterioare şi, respectiv, potrivit Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii  vor funcţiona cu îndeplinirea conditiilor prevăzute la  art. 15 şi 16  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 124/1998 republicată . 
Asociaţiile şi fundaţiile vor putea înfiinţa cabinete medicale numai 
dacă au prevăzut în obiectul de activitate acest gen de activităţi.
 
Înregistrarea acestor unităţi se face la direcţiile de sănătate publică în a căror rază teritorială funcţionează unitatea respectivă.
Înregistrarea unităţii se va efectua numai dacă unitatea medico-sanitară înfiinţată în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 15 alin. 1 lit. a şi b  din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată.
Înregistrarea unităţii şi emiterea certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale se fac în baza următoarelor documente :
 • cererea reprezentantului legal al unităţii medico-sanitare;
 • certificatul de înregistrare la registrul comerţului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotarârea judecătorească de înfiinţare sau actul de acordare a personalităţii juridice;
 • actul constitutiv;
 • hotarârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizaţiile şi instituţiile prevazute la art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicată;
 • dovada legală a deţinerii spaţiului în care se organizează şi funcţionează cabinetul medical;
 • autorizaţia sanitară de funcţionare;
 • avizul colegiului medicilor;
 • dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi.
 
În cadrul unităţii medico - sanitare cu personalitate juridică, existenţa dotării minime necesare funcţionării cabinetelor medicale, a conditiilor minime de spaţiu şi a circuitelor funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate se va verifica de direcţiile de sănătate publică.
În cererea de înregistrare şi în certificatul emis de către direcţiile de sănătate publică se vor menţiona activităţile cu caracter medical ce urmează să fie furnizate de unitatea medico-sanitară, precum şi numărul de cabinete medicale ce vor funcţiona în cadrul unităţii.
Certificatul de înregistrare se emite pe numele organizaţiei care a solicitat înregistrarea cabinetului/cabinetelor medicale.
Avizul colegiului medicilor se eliberează în baza urmatoarelor documente :
 • cererea organului de conducere;
 • certificatul de înregistrare la registrul comerţului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotarârea judecătorească de înfiinţare sau actul de acordare a personalităţii juridice;
 • actul constitutiv al societăţii;
 • hotarârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizaţiile şi instituţiile prevăzute la art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată;
 • dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul/cabinetele medicale;
 • declaraţia prevazută la art. 28 lit. b din Ordinul nr.153/2003;
 • regulamentul de organizare şi funcţionare;
 • fişele de atribuţii ale posturilor;
 • raportul favorabil privind existenţa dotării minime corespunzătoare activităţilor medicale desfăşurate şi numărului de cabinete, document întocmit de inspectori delegaţi din partea Colegiului Medicilor din România;
 • programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unităţii.
Avizul eliberat de colegiul medicilor va cuprinde menţiuni referitoare la activităţile medicale ce urmează să fie furnizate de societate, numărul de cabinete medicale ce vor funcţiona, precum şi existenţa dotării minime pentru fiecare cabinet medical.
 
 
 Avize şi autorizaţii necesare funcţionării cabinetelor medicale.
 
 Avizul sanitar
Avizarea sanitară reprezintă prima etapă de verificare a normelor de igienă şi sănătate publică, care condiţionează, din punct de vedere tehnic şi juridic, amplasarea, construcţia, amenajarea obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea la normele de igienă şi sănătate publică.
Avizul sanitar este un act premergător, tehnic şi juridic, emis  anterior eliberării autorizaţiei sanitare de funcţionare, de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi respectiv a municipiului Bucureşti,  în baza Legii 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică  pe baza următoarelor înscrisuri: 
 • cerere;
 • plan general de amplasare al obiectivului, prezentat la o scară din care să se înţeleagă clar încadrarea în cartier, zonă, localitate, accesul la reţelele de transport, energie şi utilităţi, precum şi caracteristicile terenului;
 • planul de amenajare interioară: circuite funcţionale şi modul lor de structurare, modul de asigurare al aprovizionării cu apă potabilă, modul de evacuare al apelor uzate menajere şi tehnologice, modul de organizare a deşeurilor periculoase rezultate din activităţi care urmează să se desfăşoare în obiectivul pentru care se solicită avizarea;
 • dovada taxei de avizare.
Avizul sanitar este obligatoriu pentru autorizarea activităţilor în spaţii care au fost construite cu altă destinaţie decât activitatea pentru care se solicită autorizarea.
 
 Autorizaţia sanitară de funcţionare
 
Autorizarea sanitară reprezintă procesul de analiză si investigaţie sanitară care condiţionează, din punct de vedere tehnic si juridic, punerea în funcţiune şi desfăşurarea activităţii de conformarea la normele de igienă si de sănătate  publică.
Autorizaţia sanitară de funcţionare se eliberază de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi respectiv a municipiului Bucureşti în baza Legii 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică  cu respectarea metodologiei reglementată prin Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. 117/2002 pentru aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglemenntare sanitară şi funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului şi a Procedurii de reglementare sanitară a punerii pe piaţă a substanţelor şi produselor noi sau importate pentru prima dată şi destinate utilizării ori consumului uman  şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 349/2005 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare .
 
Autorizaţia sanitară de funcţionare se eliberează în baza următoarelor înscrisuri: 
 • cerere:
 • dosar tehnic, care va cuprinde: avizul sanitar, dacă este cazul, planul dimensionat cu structura interioară, dotările necesare desfăşurării activităţii supuse autorizării, prezentarea circuitelor funcţionale, modul de asigurare al iluminatului, ventilaţiei, temperaturii ambientale, schiţa reţelelor de utilităţi sau modul de asigurare al acestora (sapă potabilă, apă caldă menajeră, evacuarea apelor uzate menajere şi tehnologice, evacuarea deşeurilor solide şi a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea desfăşurată);
 • dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară;
 • declaraţia pe proprie răspundere referitoare la asigurarea conformării la condiţiile igienico-sanitare;
 • declaraţia de deţinere şi manipulare de substanţe toxice.
În situaţia în care obiectivului  supus autorizării i s-a eliberat aviz sanitar, dosarul de aviz sanitar se asimilează dosarului tehnic.
Autorizaţia sanitară de funcţionare se emite strict pentru cabinetul medical şi activitatea pentru care a fost solicitată şi cuprinde următoarele elemente:
 • numărul de înregistrare din registrul unic de autorizaţii al direcţiei de sănătate publică;
 • obiectul de activitate publică;
 • datele de identificare ale obiectivului;
 • structura funcţională prezentată succint;
 • programul de conformare;
 • semnătura directorului direcţiei de sănătate publică, a şefului Biroului pentru avize şi autorizaţii sanitare şi ştampila direcţiei de sănătate publice.
Autorizaţia sanitară de funcţionare se vizează anual, pentru cabinetele medicale.
Inspecţia sanitară din cadrul direcţiei de sănătate publică poate retrage temporar sau definitiv autorizaţia sanitară de funcţionare în cazul oricărei modificări a obiectului de activitate  şi respectiv în cazul în care s-a modificat structura funcţională a obiectivului supus autorizării, consecinţa retragerii  constând în suspendarea activităţii cabinetului medical.    
 
 
 

 

Ultimele cursuri